Mo. – Fr. von 8:00 – 18:00
Samstag von 9:00 – 17:00

Wien: 01 22 88 7 88
Graz: 0316 21 88 7 88
Berlin: demnächst

Austria Flag
a
M
Austria Flag

Austria Seite

Anfrage Senden

«Službene novine Federacije BiH», broj 1/22, /5.1.2022./

 1. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
 2. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 49. sjednici Skupštine Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o.Mostar
 3. Odluka o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. “Filmski Centar Sarajevo” d.o.o.
 4. Odluka o ponovnom raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. “Filmski Centar Sarajevo” d.o.o.
 5. Odluka o davanju saglasnosti Finansijskoinformatičkoj agenciji – FIA za izdavanje u zakup dijela poslovnog prostora u Drvaru i Glamoču, Intesa Sanpaolo Banci d.d. Bosne i Hercegovine
 6. Odluka o izmjenama Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo
 8. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo

«Službene novine Federacije BiH», broj 3/22 /12.1.2022./

 1. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU “Banovići” d.d. Banovići
 2. Odluka o iznosu najniže plaće za 2022. godinu
 3. Odluka o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom
 4. Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2022. godinu
 5. Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o kreditu u svojstvu založnog dužnika kod Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo i Union banka d.d. Sarajevo

«Službene novine Federacije BiH», broj 4/22 /14.1.2022./

 1. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP “BH Pošta” d.o.o. Sarajevo
 2. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo
 3. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 4. Odluka o davanju saglasnosti Opštini Pale za ustupanje na korištenje objekata i dijela zemljišta u kasarni “Hrenovica” trećim licima

«Službene novine Federacije BiH», broj 6/22 /28.1.2022./

 1. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “Hrvatska pošta” d.o.o. Mostar
 2. Odluka o poništavanju Ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo
 3. Odluka o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo
 4. Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo
 5. Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva “Operator Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo
 6. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 7. Odluka o kriterijima za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 7/22 /2.2.2022./

 1. Odluka o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva “BINAS” d.d. Bugojno
 2. Odluka o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva “BNT-TMIH” d.d. Novi Travnik
 3. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statusnim pitanjima i organizaciji operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
 5. Odluka o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava – rudnici uglja u Koncernu EP BiH
 6. Odluka o davanju saglasnosti Opštini Travnik za izdavanje u zakup objekta u kasarni “Slimena”
 7. Odluka o davanju ovlaštenja za potpisivanje Anexa 2 Sporazuma o sufinansiranju između razvojnog programa ujedinjenih nacija (UNDP) i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju projekta “Oporavak od poplava u Federaciji Bosne i Hercegovine”

«Službene novine Federacije BiH», broj 8/22 /4.2.2022./

 1. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “Pretis” d.d. Vogošća

«Službene novine Federacije BiH», broj 10/22 /9.2.2022./

 1. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva “OperatorTerminali Federacije” d.o.o. Sarajevo
 2. Odluka o davanju saglasnosti na Rebalans Plana poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu
 3. Odluka o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu
 4. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
 5. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova
 6. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave
 7. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave
 8. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik ispred državnog kapitala
 9. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik ispred državnog kapitala
 10. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo
 11. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo
 12. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
 13. Odluka o odobravanju plasmana sredstava koja su na depozitnom računu kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i vode se na kontu “Dugoročni namjenski depozit Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta”
 14. Odluka o izradi Strategije razvoja male privrede Federacije Bosne i Hercegovine 2022. – 2027.
 15. Odluka o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista

«Službene novine Federacije BiH», broj 11/22 /11.2.2022./

 1. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
 3. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo

«Službene novine Federacije BiH», broj 12/22 /16.2.2022./

 1. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o načinu i uslovima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u stranoj gotovini i gotovini u konvertibilnim markama
 2. Odluka o izmjenama Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za upostavu rezervi naftnih derivata za period 2019. – 2022. godina
 3. Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu privrednom društvu PLASTOFLEX d.o.o. Gračanica u iznosu od 900.000,00 KM
 4. Odluka o razrješenju vršioca dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
 5. Odluka o imenovanju direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju
 6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga vezanih za aktivnosti rukometnih reprezentacija BiH, kao i nabavku reklamno-promotivnih usluga i prava prenosa/emitovanja i eksploatacije sadržaja rukometne Premijer lige BiH u 2022. i 2023. godini
 7. Odluka o utvrđivanju visine naknade promjenljivih članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
 8. Odluka o pristupanju postupku dodjele koncesije za zahvatanje i korištenje vode iz rijeke Bosne, Općina Kakanj
 9. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “BINAS” d.d. Bugojno
 10. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo
 11. Odluka o davanju saglasnosti Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine na produženje Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 12. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
 13. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 14. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o razrješenju direktora društva
 15. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora društva
 16. Odluka o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik
 17. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja
 18. Odluka o kategorizaciji lokalnih cesta u regionalne ceste na teritoriji Posavskog kantona
 19. Odluka o davanju saglasnosti za prihvatanje granta za tehničku pomoć Evropske investicijske banke za Projekat “Koridor Vc u Bosni i Hercegovini (poddionica Počitelj-Zvirovići)”
 20. Odluka o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva “BH – Gas” d.o.o. Sarajevo
 21. Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva “BH – GАS” d.o.o. Sarajevo
 22. Odluka o raspisivanju ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo
 23. Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva “BH – GAS” d.o.o. Sarajevo

«Službene novine Federacije BiH», broj 14/22 /23.2.2022./

 1. Odluka o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva RMU “Banovići” d.d. Banovići, ispred državnog kapitala
 2. Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva RMU “Banovići” d.d. Banovići, ispred državnog kapitala
 3. Odluka o raspisivanju ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva RMU “Banovići” d.d. Banovići, ispred državnog kapitala
 4. Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU “Banovići” d.d. Banovići, ispred državnog kapitala
 5. Odluka o usvajanju Programa za unapređenje vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine i korištenje najavljene finansijske i tehničke podrške
 6. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Odluka o davanju saglasnosti Općini Pale za ustupanje na korištenje objekta i dijela zemljišta u kasarni “Hrenovica” trećim licima
 8. Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu “Sarajevo-osiguranje” d.d. Sarajevo
 9. Odluka o web stranici i online kanalima komunikacije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 10. Odluka o davanju prethodne saglasnosti skupštini privrednog društva “Zrak” d.d. Sarajevo za razrješenje člana Nadzornog odbora privrednog društva “Zrak” d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
 11. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva “Zrak” d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva “Zrak” d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala

«Službene novine Federacije BiH», broj 15/22 /25.2.2022./

 1. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za razrješenje vršioca dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršioca dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

«Službene novine Federacije BiH», broj 16/22 /2.3.2022./

 1. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Unis “Ginex” d.d. Goražde
 2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave – izvršnog direktora proizvodnje Privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno
 3. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana uprave – izvršnog direktora proizvodnje Privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno
 4. Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o visini naknada za usluge iz djelokruga rada Finansijsko-informatičke agencij
 5. Odluka o davanju saglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije
 6. Odluka o odobravanju reprograma kredita Privrednom društvu “Zrak” d.d. Sarajevo odobrenog iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 8. Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 9. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela Sarajevske obilaznice na dionici LOT 3 Butila – Vlakovo – Mostarsko raskršće
 10. Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Odobašina broj 45, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 11. Odluka o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje objekta bivše kasarne “Goražde I” i kasarne “Šišeta”, Općina Goražde, Vladi Bosanskopodrinjskog kantona
 12. Odluka o davanju na korištenje bivše kasarne “Goražde I” Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
 13. Odluka o davanju na korištenje dijela komandne zgrade Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
 14. Odluka o davanju na korištenje bivše kasarne “Šišeta” Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
 15. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansijaFederalnog ministarstva financija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine
 16. Odluka o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka
 17. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 18. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 19. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 20. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 21. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 22. Odluka o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor željezničara za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine
 23. Odluka o usvajanju Metodologije utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovin
 24. Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava tekućeg transfera “Subvencija javnim preduzećima – Transfer Željeznicama FBiH” u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2022. godine Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 25. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

«Službene novine Federacije BiH», broj 18/22 /9.3.2022./

 1. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
 2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu privrednom društvu Ćićak d.o.o. Međugorje u iznosu od 160.000,00 KM
 3. Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu privrednom društvu Ting d.o.o. Žepče, u iznosu od 300.000,00 K
 4. Odluka o neprihvatanju dokaza o obavljenom tehničkom pregledu vozila sa stanica za tehnički pregled vozila izvan područja Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu
 6. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu
 7. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. – 2025. godinu
 8. Odluka o odobravanju donacije 1 (jednog) teretnog motornog vozila Federalne uprave za inspekcijske poslove
 9. Odluka o odobravanju prodaje 4 (četiri) službena putnička automobila Federalne uprave za inspekcijske poslove

«Službene novine Federacije BiH», broj 19/22 /11.3.2022./

 1. Odluka o davanju saglasnosti o razrješenju direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH
 2. Odluka o davanju saglasnosti o imenovanju v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH
 3. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik (bosanaski jezik)

«Službene novine Federacije BiH», broj 20/22 /16.3.2022./

 1. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
 2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajev
 3. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “BH TELECOM” d.d. Sarajevo
 4. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar
 5. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva “Feroelektro” d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora društva
 6. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva “Feroelektro” d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora društva

«Službene novine Federacije BiH», broj 22/22 /23.3.2022./

 1. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Sarajevoosiguranje d.d. Sarajevo
 2. Odluka o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja za 2022. godinu
 3. Odluka o davanju saglasnosti Gradu Živinice za izdavanje u zakup dijela zemljišta u kasarni “Ciljuge”
 4. Odluka o davanju na privremeno korištenje zemljišta aeroklubu “Izet Kurtalić” u Visokom
 5. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik ugostiteljskih usluga Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Odluka o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 7. Odluka o davanju na korištenje zemljišta u bivšoj kasarni “Račić” u Bihaću, Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Bihać
 8. Odluka o davanju saglasnosti Gradu Sarajevu za ustupanje na korištenje prizemlja u objektu u ul. Maršala Tita broj 62 u Sarajevu
 9. Odluka o izradi sektorske strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine
 10. Odluka o prihvatanju Sporazuma o utrošku preostalih sredstava uplaćenih u Fond za reformu javne uprave
 11. Odluka o imenovanju članova i zamjenika članova nadzornih timova za implementaciju reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, ispred Federacije Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 23/22 /25.3.2022./

 1. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine s Finansijskim izvještajem za 2021. godinu
 2. Odluka o najvišem iznosu troškova “N” za izdavanje certifikata i nezavisnu kontrolu za 2022. godinu
 3. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
 4. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Ceste d.d. Mostar
 6. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Ceste d.d. Mostar
 7. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 8. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosn e i Hercegovine
 9. Odluka o davanju saglasnosti Privrednom društvu “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo za pribavljanje odobrenja za građenje za rekonstrukciju terminala tekućih naftnih goriva Bihać

«Službene novine Federacije BiH», broj 24/22 /30.3.2022./

 1. Odluka o davanju na trajno korištenje dizel goriva iz federalnih robnih rezervi poljoprivrednim proizvođačima u Federaciji Bosne i Hercegovine
 2. Odluka o davanju na korištenje objekta ul. Terezije broj 56 u Sarajevu Federalnoj novinskoj agenciji
 3. Odluka o davanju na korištenje objekta u ul. Hamdije Kreševljakovića broj 98a u Sarajevu Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
 4. Odluka o odobravanju prodaje motornih vozila Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine – Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine
 5. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za političke stranke i koalicije” utvrđenih Odlukom o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – mart 2022. godine
 6. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara privrednog društva Konfekcija “Borac” d.d. Travnik
 7. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora JP “BH Pošta” d.o.o. Sarajevo
 8. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP “BH Pošta” d.o.o. Sarajevo

«Službene novine Federacije BiH», broj 26/22 /6.4.2022./

 1. Odluka o odobravanju prodaje 3 (tri) službena putnička automobila Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 2. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “HRVATSKA POŠTA” d.o.o. Mostar
 3. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničkog društva Ceste d.d. Mostar
 4. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

«Službene novine Federacije BiH», broj 27/22 /8.4.2022./

 1. Odluka o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
 2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo
 3. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva “BH-GAS” d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva “BH-GAS” d.o.o. Sarajevo

«Službene novine Federacije BiH», broj 28/22 /13.4.2022./

 1. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “Operator-terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo
 2. Odluka o gotovinskim isplatama verificiranih potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu
 3. Odluka o gotovinskim isplatama verificiranih potraživanja po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica
 4. Odluka o četrnaestoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje
 5. Odluka o utvrđivanju prijedloga članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Odluka o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava – Rudnici uglja u Koncernu EP BiH
 7. Odluka o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta “Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018-2026”, krajnjim korisnicima
 8. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministastva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 9. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 10. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa “Smanjenje prostora za korupciju kroz jačanje ljudskih kapaciteta u Javnom sektoru u FBiH” otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
 11. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa 3. Ugovora o koncesiji za eksploataciju izvora termalne vode Banje “Sanska Ilidža” u Sanskom Mostu
 12. Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi

«Službene novine Federacije BiH», broj 29/22 /14.4.2022./

 1. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Društva
 2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje odluke o imenovanju članova Uprave Društva
 3. Odluka o davanju saglasnosti za usklađivanje vrijednosti općeg boda za 2022. godinu
 4. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi pojedincima – Tekući transferi za programe povratka u RS” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 5. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
 6. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi pojedincima – Transfer za raseljene osobe i povratnike” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglic
 7. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi pojedincima – Tekući transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske projekte i projekte sa nevladinim organizacijama” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica

«Službene novine Federacije BiH», broj 30/22 /20.4.2022./

 1. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP “BH Pošta” d.o.o. Sarajevo
 2. Odluka o davanju saglasnosti za usvajanje Izmjene Aneksa uputstva o ministarskim konferencijama u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini
 3. Odluka o naknadama za korištenje podataka premjera i katastra
 4. Odluka o naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
 5. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Arhiva Federacije
 6. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo
 7. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo
 8. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “Sarajevoputevi” d.d. Sarajev
 9. Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Mostaru ul. Kralja Tomislava broj 27 Udruzi “Cimski branitelji” Mostar
 10. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
 11. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000043416 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
 12. Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu
 13. Odluka o davanju na korištenje dva objekta u Centru za obuku policijskih kadrova “Mahir Begić” Federalnoj upravi policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova
 14. Odluka o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa
 15. Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.
 16. Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.
 17. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo
 18. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša
 19. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva
 20. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
 21. Odluka o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
 22. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica-zaštita nacionalnih spomenika”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
 23. Odluka o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih na razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrija na poziciji “Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima – Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata

«Službene novine Federacije BiH», broj 31/22 /22.4.2022./

 1. Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Odluka o vanrednom usklađivanju penzija
 3. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za političke stranke i koalicije” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Odluka o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za period april – decembar 2022. godine
 5. Odluka o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, u periodu april – decembar 2022. godine
 6. Odluka o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračkoinvalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za period april – decembar 2022. godine
 7. Odluka o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračkoinvalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina) za period april – decembar 2022. godine
 8. Odluka o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
 9. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta

«Službene novine Federacije BiH», broj 32/22 /27.4.2022./

 1. Odluka o davanju saglasnosti za izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja
 2. Odluka o osnivanju prava služnosti na eksproprisanom zemljištu u korist Javnog preduzeća “Elektroprivreda Bosne i Hercegovine” d.d. Sarajevo, Podružnica “Elektrodistribucija” Sarajevo radi izmještanja i zaštite elektroenergetskih objekata na Sarajevskoj obilaznici na dionici LOT 3B Vlakovo – Mostarsko raskršće
 3. Odluka o prihvatanju Izvještaja o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu
 4. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000045356 otvorenog kao podračunu okviru JRT Federalnom hidrometeorološkom zavodu
 5. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000053310 otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom hidrometeorološkom zavodu
 6. Odluka o usvajanju Komunikacijske strategije reforme javne uprave
 7. Odluka o usvajanju Akcionog plana za implementaciju Komunikacijske strategije za period 2021-2022
 8. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu
 9. Odluka o otpisu zastarjelih potraživanja Federalnog ministarstva pravde prema kupcima časopisa “Pravna misao” za 2017. i 2018. godinu
 10. Odluka o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa
 11. Odluka o davanju saglasnosti za provođenje sveobuhvatne procjene uticaja propisa za oblast vodnih usluga

«Službene novine Federacije BiH», broj 33/22 /29.4.2022./

 1. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo
 2. Odluka o davanju saglasnosti na sporazum o osnovici za obračun plaća policijskih službenika i utvrđivanju osnovice za obračun plaća policijskih službenika
 3. Odluka o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period januar – mart 2022. godine (I kvartal 2022. godine)
 4. Odluka o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period april – juni 2022. godine (II kvartal 2022. godine)
 5. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija
 6. Odluka o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji “Familie des Vaters – Medjugorje”, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine
 7. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 8. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 9. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora
 10. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora
 11. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići, ispred državnog kapitala
 12. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići ispred državnog kapitala

«Službene novine Federacije BiH», broj 34/22 /6.5.2022./

 1. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP “BH Pošta” d.o.o. Sarajevo
 2. Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP “BH Pošta” d.o.o. Sarajevo
 3. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim preduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 4. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu
 5. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva ceste d.d. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju ĉlanova Uprave Društva
 6. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Ceste d.d. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Društva
 7. Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora u Sarajevu, ulica Nedima Filipovića broj 15. i broj 19., Udruženju “Humanitarna organizacija “Merhamet” Muslimansko dobrotvorno društvo” Regionalni odbor Sarajevo
 8. Odluka o izmjenama odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine
 9. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva UNIS “GINEX” d.d. Goražde za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti članova Uprave Društva
 10. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva UNIS “GINEX” d.d. Goražde za imenovanje vršilaca dužnosti ĉlanova Uprave društva
 11. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine
 12. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU “Banovići” d.d. Banovići

«Službene novine Federacije BiH», broj 37/22 /18.5.2022./

 1. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Konfekcija “Borac” d.d. Travnik za donošenje odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora privrednog društva Konfekcija “Borac” d.d. Travnik
 2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Konfekcija “Borac” d.d. Travnik za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora privrednog društva Konfekcija “Borac” d.d. Travnik
 3. Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnika o izmjeni Pravilnika o naknadi pogrebnih troškova u slučaju smrti korisnika penzije i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi pogrebnih troškova u slučaju smrti korisnika penzije
 5. Odluka o prijenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.- 1995. godina, planiranih na razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji “Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima – Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom exportu Moskva”
 6. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera – Subvencije javnim preduzećima – unapređenje avio prometa Federacije BiH JP “Aerodrom Mostar” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 7. Odluka o ustupanju prava korištenja izvornog koda softvera za digitalni arhiv
 8. Odluka o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (3M) Federacije Bosne i Hercegovine
 9. Odluka o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine
 10. Odluka o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (9M) Federacije Bosne i Hercegovine
 11. Odluka o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (12M) Federacije Bosne i Hercegovine
 12. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 13. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera “Subvencije javnim preduzećima – Transfer željeznicama FBiH” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 14. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera Kapitalni transferi javnim preduzećima – za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 15. Odluka o dodjeli sredstava JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na ime izmirenja obaveza po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji za 2022. godinu
 16. Odluka o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa
 17. Odluka o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. “Filmski centar Sarajevo” d.o.o.
 18. Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Filmski centar Sarajevo” d.o.o.
 19. Odluka o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (2Y) Federacije Bosne i Hercegovine
 20. Odluka o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine
 21. Odluka o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (6Y) Federacije Bosne i Hercegovine
 22. Odluka o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine
 23. Odluka o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (10Y) Federacije Bosne i Hercegovine
 24. Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu za finansiranje Kutlurnog društva “Prosvjeta”
 25. Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu za finansiranje Kulturnog društva “Preporod”
 26. Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu za finansiranje Kulturnog društva “Napredak”
 27. Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu za finansiranje Kulturnog društva “La Benevolencija”
 28. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa
 29. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva “UNIS-GROUP” d.o.o.
 30. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva “BHGas” d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora Privrednog društva “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo
 31. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva “BHGas” d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju direktora Privrednog društva “BHGas” d.o.o. Sarajevo

«Službene novine Federacije BiH», broj 38/22 /20.5.2022./

 1. Odluka o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE” općine i gradovi
 2. Odluka o utvrđivanju kriterija, načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE” općine i gradovi
 3. Odluka o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI”

«Službene novine Federacije BiH», broj 39/22 /25.5.2022./

 1. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 2. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “Zrak” d.d. Sarajevo
 3. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
 4. Odluka o odobravanju prodaje službenog putničkog vozila Zavoda za javnog zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Odluka o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Privrednom društvu Zrak d.d. Sarajevo
 6. Odluka o odobravanju kredita Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima
 7. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva pravde
 8. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Tekući transferi pojedincima – Poticaj pojedincima pri kupovini električnih automobila”
 9. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućeg transfera – Subvencije javnim preduzećima – Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP “Aaerodrom Tuzla” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
 10. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za NP Una” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma
 11. Odluka o davanju saglasnosti Privrednom društvu Igman d.d. Konjic za izdavanje u zakup ribnjaka u kasarni “Konjičkih brigada”
 12. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za projekat “Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018-2026”, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
 13. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 14. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – transfer savezu logoraša BiH”, “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer Hrvatskoj udruzi logoraša domovinskog rata u BiH” i “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer IDA – istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 15. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju boraca – branitelja”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 16. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi pojedincima – Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 17. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 18. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 19. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za obilježavanje značajnih datuma” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 20. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno oslobodilačkogdomovinskog rata” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
 21. Odluka o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 41/22 /27.5.2022./

 1. Odluka o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI

«Službene novine Federacije BiH», broj 42/22 /1.6.2022./

 1. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva UNIS “Ginex” d.d. Goražde za razrješenje člana Nadzornog odbora privrednog društva Unis “Ginex” d.d. Goražde ispred državnog kapitala
 2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva UNIS “Ginex” d.d. Goražde za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS”Ginex” d.d. Goražde ispred državnog kapitala
 3. Odluka o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
 4. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javnog zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Odluka o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti Finansijsko-informatičkoj agenciji – FIA za izdavanje u zakup dijela poslovnog prostora u Drvaru i Glamoču, Intesa Sanpaolo Banci d.d. Bosne i Hercegovine
 6. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
 7. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije
 8. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave Društva – izvršnog direktora
 9. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave Društva – izvršnog direktora
 10. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 11. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni Aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo
 12. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada s Finansijskim planom Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu
 13. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Regresiranje kamata – Garantni fond”
 14. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu
 15. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata – Garantni fond
 16. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
 17. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo
 18. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo
 19. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za Projekat “Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018- 2026”, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja

«Službene novine Federacije BiH», broj 43/22 /3.6.2022./

 1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta

«Službene novine Federacije BiH», broj 44/22 /8.6.2022./

 1. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar
 2. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP “BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo
 3. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo
 4. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
 5. Odluka o davanju saglasnosti na planirani iznos sredstava za pokrivanje troškova rada i administriranja Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju u 2022. godini
 6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Mostar Sjever – Široki Brijeg – granica sa Republikom Hrvatskom, dionica Polog – granica Republike Hrvatske
 7. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o. za razrješenje članova Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.
 8. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o. za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.
 9. Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu privrednom društvu PLASTOFLEX d.o.o. Gračanica , u iznosu od 900.000,00 KM
 10. Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija – Federalnog Ministarstva financija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine
 11. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicama – poticaj za veterinarstvo” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 12. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
 13. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
 14. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

«Službene novine Federacije BiH», broj 46/22 /10.6.2022./

 1. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za donošenje Odluke o pribavljanju bezuslovne bankarske garancije za dobro izvršenje posla

«Službene novine Federacije BiH», broj 47/22 /15.6.2022./

 1. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva “OperatorTerminali Federacije” d.o.o. Sarajevo
 2. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP “Hrvatske telekomunikacije” d.d. Mostar
 3. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva “BH TELECOM” d.d. Sarajevo
 4. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
 5. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva RMU “Banovići” d.d. Banovići
 6. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara Union banke d.d. Sarajevo
 7. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Aneksa 5. Ugovora o komisionim poslovima između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Union banke d.d. Sarajevo
 8. Odluka o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine
 9. Odluka o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2022. godinu
 10. Odluka o davanju saglasnosti na trogodišnji plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2022. – 2024. godinu
 11. Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 12. Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 13. Odluka o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za Fond za izdavaštvo” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa
 14. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa
 15. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za kinematografiju” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa
 16. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa
 17. Odluka o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava – Rudnici uglja u koncernu EP BiH
 18. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju obavezujućih ciljeva za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine
 19. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH
 20. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 21. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava “Tekući transferi neprofitnim organizacijamapodrška udruženjima potrošača” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu trgovine
 22. Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dženetića čikma broj 10, Savezu udruženja boraca “Patriotske lige” u Bosni i Hercegovini
 23. Odluka o davanju na privremeno korištenje prostorija u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Izvozno-kreditnoj agenciji Bosne i Hercegovine
 24. Odluka o odobravanju nabavke službenog vozila za potrebe Federalnog zavoda za programiranje razvoja
 25. Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju korištenja slobodnih novčanih sredstava iz Japanskih grantova (Projekti “2KR” i “Non project grant– AID”) – Protuvrijednosnog fonda
 26. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za izdavaštvo za 2022. godinu
 27. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2022. godinu
 28. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za kinematografiju za 2022. godinu
 29. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2022. godinu
 30. Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite
 31. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata- Garancijski fond
 32. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 33. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine – za sufinansiranje troškova raseljenih lica” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 34. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 35. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine – Akaz” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva

«Službene novine Federacije BiH», broj 48/22 /17.6.2022./

 1. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “UNIS-GROUP” d.o.o.
 2. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “BINAS” d. d. Bugojno
 3. Odluka o davanju ovlašтenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “HRVATSKA POŠTA” d.o.o. Mostar

«Službene novine Federacije BiH», broj 49/22 /22.6.2022./

 1. Odluka o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva UNIS “GINEX” d.d. Goražde za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS “GINEX” d.d. Goražde ispred državnog kapitala
 2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva UNIS “Ginex” d.d. Goražde za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS “Ginex” d.d. Goražde ispred državnog kapitala
 3. Odluka o davanju saglasnosti na Trogodišnji Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2022. – 2024. godinu
 4. Odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu i davanju saglasnosti na Plan poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu
 5. Odluka o raspodjeli dobiti Lutrije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu
 6. Odluka o odobravanju nabavke službenog vozila za potrebe Federalnog zavoda za statistiku
 7. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za razrješenje vršioca dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 8. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 9. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za razrješenje vršilaca dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 10. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje izvršnih direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 11. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa “Anketa o rodno zasnovanom nasilju u Bosni i Hercegovini” otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
 12. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa “Unapređenje glavnog sistema i modula integrisane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) u BiH” otvorenog kao Podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
 13. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa “Razvoj i unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u statističkim institucijama u BiH” otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
 14. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa “Projekat – Razvoj finansijske statistike obrazovanja u BiH” otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
 15. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizm

«Službene novine Federacije BiH», broj 50/22 /24.6.2022./

 1. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni plan strategije okoliša”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma

«Službene novine Federacije BiH», broj 51/22 /29.6.2022./

 1. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “BH-GAS” d.o.o. Sarajevo
 2. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 3. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
 4. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. – Sarajevo
 5. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Sarajevoosiguranje d.d. Sarajevo
 6. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
 7. Odluka o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 8. Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 9. Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
 10. Odluka o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo
 11. Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo
 12. Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje pojedinačnog Kolektivnog ugovora u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo
 13. Odluka o dopuni Odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug – Buna, poddionica Mostar Jug – Tunel Kvanj
 14. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na Koridoru Vc, dionica Konjic – Tunel Prenj
 15. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo
 16. Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
 17. Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
 18. Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica-zaštita nacionalnih spomenika” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
 19. Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 20. Odluka o davanju saglasnosti Stranoj nevladinoj organizaciji “Danish Refugee Council”, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine
 21. Odluka o dopuni Odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Putnikovo Brdo – Medakovo
 22. Odluka o dopuni Odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Nemila-Poprikuše
 23. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “Igman” d.d. Konjic
 24. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Konfekcija “Borac” d.d. Travnik
 25. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “Feroelektro” d.d. Sarajevo
 26. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Javnog preduzeća Nacionalni park “Una” d.o.o. Bihać
 27. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo
 28. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Aluminij d.d. Mostar
 29. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Unis “Ginex” d.d. Goražde
 30. Odluka o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva UNIS “Ginex” d.d. Goražde za razrješenje člana Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS “Ginex” d.d. Goražde ispred državnog kapitala
 31. Odluka o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva UNIS “Ginex” d.d. Goražde za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS “Ginex” d.d. Goražde ispred državnog kapitala
 32. Odluka o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Unis “Ginex” d.d. Goražde
 33. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
 34. Odluka o ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. “Filmski centar Sarajevo” d.o.o.
 35. Odluka o davanju saglasnosti na Aneks br. 2 Sporazuma o ostvarivanju rezultata za Hitni COVID-19 Projekat kojeg finansira Međunarodna banka za obnovu i razvoj, sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP)
 36. Odluka o davanju saglasnosti na izmjene pravila Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

«Službene novine Federacije BiH», broj 52/22 /1.7.2022./

 1. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
 2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
 3. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2022. godinu
 4. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva “BH Telecom” d.d. Sarajevo

«Službene novine Federacije BiH», broj 53/22 /6.7.2022./

 1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva – Travnik – Jajce, dionica Turbe – Jajce
 2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva – Travnik – Jajce, dionica Nević polje – Turbe
 3. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste na Koridoru Vc, dionica tunel Prenj – Mostar Sjever
 4. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste Orašje – Tuzla, dionica Tuzla – Moča
 5. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju autoceste Jadransko – jonska autocesta kroz Bosnu i Hercegovinu, dionica Počitelj – Stolac
 6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Bihać – Cazin – Velika Kladuša – Republika Hrvatska
 7. Odluka o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu Ceste d.d. Mostar
 8. Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu “Ceste” d.d. Mostar
 9. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu “Ceste” d.d. Mostar
 10. Odluka o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 11. Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 12. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 13. Odluka o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu

«Službene novine Federacije BiH», broj 54/22 /8.7.2022./

 1. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo
 2. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP “BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo

«Službene novine Federacije BiH», broj 55/22 /13.7.2022./

 1. Odluka o proglašenju 11. jula 2022. godine Danom žalosti
 2. Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za projekat “Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018 – 2026”, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
 5. Odluka o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
 6. Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo
 7. Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo
 8. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o visini naknada za usluge iz djelokruga rada Finansijsko-informatičke agencije
 9. Odluka o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 10. Odluka o poništavanju ponovnog Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva “BH – Gas” d.o.o. Sarajevo
 11. Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva “BH – Gas” d.o.o. Sarajevo
 12. Odluka o raspisivanju Ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva “BH – Gas” d.o.o. Sarajevo
 13. Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva “BH – Gas” d.o.o. Sarajevo
 14. Odluka o poništavanju ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU “Banovići” d.d. Banovići ispred državnog kapitala
 15. Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU “Banovići” d.d. Banovići ispred državnog kapitala
 16. Odluka o raspisivanju ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU “Banovići” d.d. Banovići
 17. Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje člana Nadzornog odbora privrednog društva RMU “Banovići” d.d. Banovići ispred državnog kapitala
 18. Odluka o davanju saglasnosti za usvajanje jedanaeste izmjene Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društva sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
 19. Odluka o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom
 20. Odluka o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Azerbejdžan i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti protivminskog djelovanja
 21. Odluka o davanju saglasnosti na Sporazum o međusobnoj saradnji u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
 22. Odluka o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva “OperatorTerminali Federacije” d.o.o. Sarajevo
 23. Odluka o poništavanju Ponovnog Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo
 24. Odluka o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo
 25. Odluka o raspisivanju Ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo
 26. Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva “Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo
 27. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od dobavljača Obala Art Centar za manifestaciju Sarajevo Film Festival za 2022., 2023. i 2024. godinu
 28. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva
 29. Odluka o davanju saglasnosti na Uputstvo za zaključenje i izvršenje ugovora o vansudskoj nagodbi u 2022. godini
 30. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
 31. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo

«Službene novine Federacije BiH», broj 56/22 /15.7.2022./

 1. Odluka o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
 2. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Ceste d.d. Mostar
 3. Odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Ceste d.d. Mostar